Protecció de dades ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ

L’associació garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a guardar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

Le recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’USUARI, tant administrativa como comercial. L’Associació Orquestra de Mataró es compromet a mantenir la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals de que disposa. L’USUARI té dret a obtenir confirmació de que l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ està tractant les seves dades personals, i per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar que siguin suprimides quan ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que van ésser recollides.

Avís legal LSSI-CE

Atenent a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ informa que és titular de la pàgina web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 d’aquesta Llei informa també de que:

. El titular d’aquest lloc web és: ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ, amb NIF G66703976 i domicili social al carrer Catalunya núm. 21, de Mataró-08302.

Usuaris

L’accés a, i l’ús de, aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, pel sol fet d’aquest accés i ús, les Condicions Generals d’Ús aquí citades. Aquestes Condicions seran d’aplicació amb independència de les Condicions Generals de Contractació que resultin ser d’obligat acompliment.

Ús del portal

La pàgina web dóna accés a gran nombre d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) d’Internet que pertanyin a l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ o als seus llicenciats i als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén a l’enregistrament que pugui ésser necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquell enregistrament l’USUARI serà responsable d’aportar informació verdadera i lícita. Com conseqüència d’aquest enregistrament, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, i de la que en farà un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis que ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ ofereix mitjançant el seu portal i a no fer-ne ús per a, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, que facin apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

(iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys ara citats.

(iv) intentar accedir i, si cal, utilitzar els comptes de correu d’altres usuaris i intentar manipular els seus missatges. L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o els infants, l’ordre o la seguretat públics o que, al seu criteri, no siguin adients per a ser publicats. En qualsevol cas, l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ no serà responsable de les opinions expressades pels USUARIS mitjançant els foros, xats o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, i també de tots els elements continguts en ella (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.)

Tots els drets queden reservats. Atenent als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació públiques, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels que és titular l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ. L’USUARI podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar al·ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin donar lloc a (a títol enunciatiu): errors i omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Modificacions

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que cregui oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen a través d’aquest com la manera en que aquests apareguin presentats o situats.

Enllaços

En cas que a la pàgina web hi hagi enllaços o híper-vincles cap a altres llocs d’Internet, l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ no farà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ assumirà cap responsabilitat pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests híper-vincles o d’altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb els entitats connectades.

Dret d’exclusió

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que ofereix, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de tercers, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ perseguirà l’incompliment de les presents condicions, i també qualsevol utilització indeguda del seu portal, i durà a terme totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i duració

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ podrà modificar en qualsevol moment les condicions que aquí es determinen, publicant-ho tal com aquí es fa. La vigència de les citades condicions està en funció de la seva exposició, i seran vigents fins que siguin modificades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ i l’USUARI es regeix per la normativa espanyola vigent, i qualsevol litigi serà sotmès als Jutjats i Tribunals de Mataró.

Política de Cookies

Referent a la política de cookies de la web, en cas que la pàgina web en tingui i no siguin inherents al funcionament de la web o, como diu el citat apartat 2 de l’article 22 LLSSI “ a l’únic propòsit d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa electrònica de comunicacions”:

– Una cookie és un arxiu d’informació que el servidor d’aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per tal de recollir i emmagatzemar informació sobre la navegació que es du a terme des d’aquest equip.

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ fa servir diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari pel lloc web, sense cap tipus d’objectiu publicitari o similar.

L’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ, a través de les cookies no recull cap dada personal. Totes les cookies, menys aquelles que fa servir el sistema d’estadístiques Google Analytics, són temporals i desapareixen en tancar la sessió.

L’USUARI podrà, en qualsevol moment, triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web, mitjançant:

  1. a) la configuració del navegador (indicar enllaç a cada navegador, per a habilitar o des-habilitar cookies).
  2. b) eines de tercers, disponibles on line, que permeten als USUARIS detectar les cookies en cada lloc web que visita, i gestionar la seva desactivació.

Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers al·ludits en aquesta política de cookies.

L’acceptació de la present política implica que l’USUARI ha estat informat de manera clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies), i que l’ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE MATARÓ disposa del consentiment de l’USUARI per a fer-ne ús, tal i com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).